VÅR MISSION& HISTORIA

Sedan 2020 har Soulidarity & Human Rights hjälpt de mest utsatta i samhället. Genom olika projekt och initiativ ser vi till att hjälpa där de som behöver det som mest för stunden. Att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och social samvaro är de första steg vi tar för att människor ska slippa hamna i utanförskap, vilket ofta leder till brottslighet, kriminalitet med en lång och ofta omöjlig väg tillbaka.

Vår verksamhet bygger på mänskliga rättigheterna, demokrati och rättvisa. Tillsammans med målen i Agenda 2030 och Planetens gränser utgör detta grundpelare som genomsyrar allt vi gör och vägleder besluten vi fattar. Vi utgår från förståelsen av begreppen som de formuleras i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Regeringsformen 1 Kap 2 §.

Genom att stötta individen att utveckla sina egna styrkor och själva skapa möjligheter för framtiden tror vi att föreningen kan hjälpa till att lindra psykiskt lidande hos en utsatt målgrupp.

Vi tar starkt avstånd från all typ av diskriminering exempelvis rörande etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön och religiös åskådning. Inom ramen för samverkansnätverket kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade hjälpinsatser där nöden kräver.

Vår värdegrund utgår från en moralfilosofisk helhet gällande människovärde och rättvisa.

Den moralfilosofiska värdegrunden kan sammanfattas genom allmänt vedertagna begrepp som autonomi- och människovärdeprincipen utifrån demokrati och de mänskliga rättigheterna. Principerna är dynamiska, det bakomliggande sammanflätas och utgår i enlighet från det aktuella läget i ett kontinuerligt framåtsträvande arbete för alla människors lika värde och rättvisa.

Autonomiprincipen utgår från demokratins strävan efter likabehandling och rättvisa för alla, genom självbestämmande och självutveckling. Tillsammans med människovärdesprincipen som stipulerar alla människors lika värde i enlighet med de Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vilket i praktiken innebär att värdegrunden förutsätter samsyn om att alla människor ska behandlas rättvist, med lika respekt för deras humanitet och att det alltid är fel att behandla en människa som ett medel. Vidare innebär det att de humanitära insatserna skall syfta till att lindra och förhindra att en människa utsätts eller kan utsättas för fysisk eller psykisk lidande. Ytterligare ser vi att det går i paritet med den svenska grundlagen (1kap 1§ & 2§) som stipulerar att den offentliga makten ska utövas under lagarna och detta ska utövas med respekt för alla människors likavärde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Som civilsamhällesaktör agerar vi gemensamt för att värna om och utveckla varje individs jämlikhet, möjlighet och rättighet att ta till vara på dessa ovan sammantagna principer och lagar. Vidare innebär att värdegrunden inte diskriminerar eller tar ställning för eller mot gällande etnicitet, sexuellidentitet, ålder, kön, religion eller avsaknad av religion, tro eller avsaknad av tro. Som samverkansnätverk kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade hjälpinsatser där nöden kräver.

VÅRA ARBETSSÄTT ... OCH HUR DE HÄNGER IHOP


Soulidarity & HumanRights vill bidra till en bättre värld, vi förstår att det krävs en revolutionerande förändring för att uppnå Agenda 2030:s mål, att MHPSS ska nå ut till alla och samtidigt arbeta med att bevara planetens gränser. Vi tror att det går och arbetar kontinuerlig med att finna och implementera nya innovativa metoder och samarbeten inom flera sektorer. I hopp om bättre hållbar framtid för planeten, för oss och för kommande generationer.

Vår koppling till de globala målen och planetens gränser

De globala målen syftar till att utrota hunger och fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. FN har ringat in 17 områden och 169 delmål som behöver adresseras för att det ska lyckas.

Agendan syftar till att bringa harmoni inom fem dimensioner 5p, people, prosperity planet, partnership and peace. Soulidarity & Human Rights arbetar på flera olika områden med att implementera och främja de globala målen.

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna fastslogs redan 1948 och ligger som grund för v 30 artiklar om friheter och rättigheter som tillhör oss alla och som ingen kan ta ifrån oss. Rättigheter ligger fortfarande till grund för våra internationella lagar om mänskliga rättigheter.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Så hänger mental hälsa ihop med det vi gör

Begreppet ”Mental Health and Psycho Social Support” omfattar all form av stöd som människan får för att skydda eller främja mental hälsa och psykosocial omsorg. I nationell kontext kan begreppet sammanfattas som mentalhälsa & psykosocial vård och omsorg. MHPSS och välmående går hand i hand och i praktiken innebär det att stöttning sker utifrån individ/grupp i relation till aktuell levnadskontext.

MHPSS och Agenda 2030
För att förbättra förutsättningar att skapa välmående och jämlika möjligheter för alla, kopplas MHPSS samman med Agenda 2030:s mål och visioner. Att därigenom belysa sambandet mellan hållbar utveckling och individuellt välmående tror vi skapar en bättre framtid för människa, miljö och samhälle.

LÄS MER OM MHPSS

Vår planet och dess gränser

Vi behöver alla bidra till att förhindra den negativa effekt och påverkan som mänsklig utveckling har på planeten. Den takt och på det sätt som människan sliter ned jorden och dess resurser är ohållbart.

Planetens gränser
Det finns nio planetära gränser som gemensamt beskriver vårt globala ekosystems. Planetens nuvarande och framtida habitala tillstånd är beroende av hur dessa gränser påverkas i relation till mänsklig utveckling.

De planetära gränserna är sammankopplade med Agenda 2030:s mål och visioner. Kärnan i Agenda 2030 är att bringa harmoni inom fem dimensioner (5P): People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership. Dessa dimensioner kopplas traditionellt samman med tre områden: social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

JOHAN ROCKSTRÖM OM PLANETENS GRÄNSER (FILM)
MER OM PLANETENS GRÄNSER

Samarbeten i civilsamhället en nödvändighet

Att hållbar ekonomi är en viktig del av det humanitära arbetet är en självklarhet. Vi menar att även det som kallas hållbar ekonomi bör i större omfattning sammankopplas med aktörens värdekedja. Vilka resurser som krävs för produktion och vad de ställs i relation till är nyckelfaktorer som behöver uppmärksamhet, om vi ska lyckas med hållbar utveckling. Våra ambitioner är att koppla samman civilsamhället med företag för att påverka lokala och globala förutsättningar och ett nytänkande för en bättre framtid.

CSR och liknande åtgärder bidrar till bättre förutsättningar för utsatta, men arbetet räcker inte till, det krävs en förändring. CSV ställer verksamheten och dess produktionskedja i relation till planeten. Den hierarkiska omfördelningen förändrar sättet att se på företagande utan att förminska den enskilda aktörens värde, tvärtom så ökar värdet över tid. Det har visat sig vara en gynnsam modell för företag, lokalsamhället och en hållbarhet i stort, därför arbetar vi vidare med att skapa samarbete för att underlätta den omställning som krävs.

LÄS MER OM CREATING SHARED VALUE
AGENDA 2030

Vår koppling till de globala målen och planetens gränser

De globala målen syftar till att utrota hunger och fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. FN har ringat in 17 områden och 169 delmål som behöver adresseras för att det ska lyckas.

Agendan syftar till att bringa harmoni inom fem dimensioner 5p, people, prosperity planet, partnership and peace. Soulidarity & Human Rights arbetar på flera olika områden med att implementera och främja de globala målen.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna fastslogs redan 1948 och ligger som grund för v 30 artiklar om friheter och rättigheter som tillhör oss alla och som ingen kan ta ifrån oss. Rättigheter ligger fortfarande till grund för våra internationella lagar om mänskliga rättigheter.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
MHPSS

Så hänger mental hälsa ihop med det vi gör

Begreppet ”Mental Health and Psycho Social Support” omfattar all form av stöd som människan får för att skydda eller främja mental hälsa och psykosocial omsorg. I nationell kontext kan begreppet sammanfattas som mentalhälsa & psykosocial vård och omsorg. MHPSS och välmående går hand i hand och i praktiken innebär det att stöttning sker utifrån individ/grupp i relation till aktuell levnadskontext.

MHPSS och Agenda 2030
För att förbättra förutsättningar att skapa välmående och jämlika möjligheter för alla, kopplas MHPSS samman med Agenda 2030:s mål och visioner. Att därigenom belysa sambandet mellan hållbar utveckling och individuellt välmående tror vi skapar en bättre framtid för människa, miljö och samhälle.

LÄS MER OM MHPSS
HÅLLBAR UTVECKLING

Vår planet och dess gränser

Vi behöver alla bidra till att förhindra den negativa effekt och påverkan som mänsklig utveckling har på planeten. Den takt och på det sätt som människan sliter ned jorden och dess resurser är ohållbart.

Planetens gränser
Det finns nio planetära gränser som gemensamt beskriver vårt globala ekosystems. Planetens nuvarande och framtida habitala tillstånd är beroende av hur dessa gränser påverkas i relation till mänsklig utveckling.

De planetära gränserna är sammankopplade med Agenda 2030:s mål och visioner. Kärnan i Agenda 2030 är att bringa harmoni inom fem dimensioner (5P): People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership. Dessa dimensioner kopplas traditionellt samman med tre områden: social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

JOHAN ROCKSTRÖM OM PLANETENS GRÄNSER (FILM)
MER OM PLANETENS GRÄNSER
CREATING SHARED VALUE

Samarbeten i civilsamhället en nödvändighet

Att hållbar ekonomi är en viktig del av det humanitära arbetet är en självklarhet. Vi menar att även det som kallas hållbar ekonomi bör i större omfattning sammankopplas med aktörens värdekedja. Vilka resurser som krävs för produktion och vad de ställs i relation till är nyckelfaktorer som behöver uppmärksamhet, om vi ska lyckas med hållbar utveckling. Våra ambitioner är att koppla samman civilsamhället med företag för att påverka lokala och globala förutsättningar och ett nytänkande för en bättre framtid.

CSR och liknande åtgärder bidrar till bättre förutsättningar för utsatta, men arbetet räcker inte till, det krävs en förändring. CSV ställer verksamheten och dess produktionskedja i relation till planeten. Den hierarkiska omfördelningen förändrar sättet att se på företagande utan att förminska den enskilda aktörens värde, tvärtom så ökar värdet över tid. Det har visat sig vara en gynnsam modell för företag, lokalsamhället och en hållbarhet i stort, därför arbetar vi vidare med att skapa samarbete för att underlätta den omställning som krävs.

LÄS MER OM CREATING SHARED VALUE

Soulidaritys engagemang i tre nivåer

1

Hjälp där den behövs mest för stunden

Att täcka basbehoven för människor i utsatthet för att förhindra framtida problem.

2

Påverkan i samhället

Vi påverkar politiker och andra aktörer för att göra det enklare att komma in i samhället när man hamnat utanför.

3

Globala och lokala forum och samarbeten

Tätt arbete med andra aktörer med samma mål som oss, ger styrka och genomslagskraft.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss