HUR VI STARTADE& VAD SOM DRIVER OSS

Sedan 2020 har Soulidarity & Human Rights hjälpt de mest utsatta i samhället. Genom olika projekt och initiativ ser vi till att hjälpa där de som behöver det som mest för stunden. Att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och social samvaro är de första steg vi tar för att människor ska slippa hamna i utanförskap, vilket ofta leder till brottslighet, kriminalitet med en lång och ofta omöjlig väg tillbaka.

Vår verksamhet bygger på mänskliga rättigheterna, demokrati och rättvisa. Tillsammans med målen i Agenda 2030 och Planetens gränser utgör detta grundpelare som genomsyrar allt vi gör och vägleder besluten vi fattar. Vi utgår från förståelsen av begreppen som de formuleras i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Regeringsformen 1 Kap 2 §.

Genom att stötta individen att utveckla sina egna styrkor och själva skapa möjligheter för framtiden tror vi att föreningen kan hjälpa till att lindra psykiskt lidande hos en utsatt målgrupp.

Vi tar starkt avstånd från all typ av diskriminering exempelvis rörande etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön och religiös åskådning. Inom ramen för samverkansnätverket kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade hjälpinsatser där nöden kräver.

Vår värdegrund utgår från en moralfilosofisk helhet gällande människovärde och rättvisa.

Den moralfilosofiska värdegrunden kan sammanfattas genom allmänt vedertagna begrepp som autonomi- och människovärdeprincipen utifrån demokrati och de mänskliga rättigheterna. Principerna är dynamiska, det bakomliggande sammanflätas och utgår i enlighet från det aktuella läget i ett kontinuerligt framåtsträvande arbete för alla människors lika värde och rättvisa.

Autonomiprincipen utgår från demokratins strävan efter likabehandling och rättvisa för alla, genom självbestämmande och självutveckling. Tillsammans med människovärdesprincipen som stipulerar alla människors lika värde i enlighet med de Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vilket i praktiken innebär att värdegrunden förutsätter samsyn om att alla människor ska behandlas rättvist, med lika respekt för deras humanitet och att det alltid är fel att behandla en människa som ett medel. Vidare innebär det att de humanitära insatserna skall syfta till att lindra och förhindra att en människa utsätts eller kan utsättas för fysisk eller psykisk lidande. Ytterligare ser vi att det går i paritet med den svenska grundlagen (1kap 1§ & 2§) som stipulerar att den offentliga makten ska utövas under lagarna och detta ska utövas med respekt för alla människors likavärde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Som civilsamhällesaktör agerar vi gemensamt för att värna om och utveckla varje individs jämlikhet, möjlighet och rättighet att ta till vara på dessa ovan sammantagna principer och lagar. Vidare innebär att värdegrunden inte diskriminerar eller tar ställning för eller mot gällande etnicitet, sexuellidentitet, ålder, kön, religion eller avsaknad av religion, tro eller avsaknad av tro. Som samverkansnätverk kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade hjälpinsatser där nöden kräver.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss