Project Soulidarity

Project Soulidarity är ett nätverk som genom samverkan agerar med och mellan olika aktörer i ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i nätverket består av civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet.

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 – 25 år, bland annat på grund av global migration, Covid-19 och den ständigt föränderliga globala och lokala samhällssituationen.

OM PROJEKTET

Soulidarity & Human Rights

Med avstamp i de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 jobbar Soulidarity strategiskt, visionärt – och hands-on –  för samhällets mest utsatta. Bland annat genom att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och samhörighet får människor en chans att hitta vägar framåt i livet.

Med avstamp i de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 jobbar Soulidarity strategiskt, visionärt – och hands-on –  för samhällets mest utsatta. Bland annat genom att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och samhörighet får människor en chans att hitta vägar framåt i livet.

HUR VI ARBETAR

Project Ukraine

På grund av invasionen av Ukraina och det medföljande massflyktsdirektivet har Soulidarity engagerat sig i det humanitära hjälparbetet. Arbetet utgår från styrgruppens* erfarenheter och kompetens och dess resurser samlas och fördelas genom SHR för att komplettera den svenska integrations-systemet genom att b.la. tillgodose mötesplatser, basbehov, social- & migrationsrättsligrådgivning, språk & arbetsintegration, och guidning till arbete & skola.

Arbetet har bl.a. mynnat ut i vårt ESF-finansierade arbetsintegrationsprojekt Ukraine Job Fair.

OM PROJEKTET
AGENDA 2030 och Sveriges mest utsatta

Project Soulidarity

Project Soulidarity är ett nätverk som genom samverkan agerar med och mellan olika aktörer i ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i nätverket består av och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet.

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 – 25 år, bland annat på grund det rådande världsomspännande allmänläget, global migration, Covid-19 och den ständigt föränderliga samhällssituationen.

GLOBALGOALS.ORGSÅ JOBBAR VI

AGENDA 2030 och Massflyktsdirektivet

Project Ukraine

Projektet bygger på samverkan och samarbete sker mellan civilsamhälles organisationer, privata aktörer och myndigheter. Vårt främsta syfte är att underlätta och möjliggöra arbete mellan organisationer, medarbetare och frivilliga för att skapa och tillgängliggöra stöd för målgruppen. Genom kontinuerlig kontakt med ukrainska nykomlingar så håller vi stödet relevant.

Sedan augusti 2022 leder Soulidarity ett tvärsektoriellt samarbete gällande utformningen av ett nationellt digitalt verktyg för arbets- och utbildningsintegrering. Verktyget är nu finansierat av ESF och heter Ukraine Job Fair. Plattformen har som mål att både kort- och långsiktigt bygga broar mellan målgruppen och arbetsgivare, civilsamhället, utbildningsorgan och myndigheter. Sidan anpassas specifikt för att vara lättåtkomlig och tillgängligt för samtliga deltagare.

Project UkraineUkraine Job Fair

Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss